هوش سازماني و مولفه هاي آن

هوش سازماني,هوش سازماني و مولفه هاي آن,هوش سازماني كارل آلبرخت,
تعريف مفهومي هوش سازماني: عبارت است از، استعداد و ظرفيت يك سازمان در حركت بخشيدن به توانايي ذهني سازمان و تمركز اين توانايي در جهت رسيدن به رسالت سازماني(آلبرخت

به وبسايت گروه علمي پژوهشي آموزشكده خوش آمديد

گروه علمي پژوهشي آموزشكده